web analytics

Protokoll, budget mm

Nästa möte 7 augusti 2022. Välkomna då!

Snurrans Fyrförening på Bohus-Malmön

Verksamhetsberättelse för år 2021

2021-12-31 var vi 278 (231 år 2020) medlemmar.

Vi har fått fler medlemmar troligen pga lättnader på pandemins regler som gjorde att vi åter kunde besöka fyren.

Vår nya fasadbelysning fungerar fint och lyser upp mörka vinternätter i Bohus-Malmöns hamn. Vid häftiga regnskurar slår jordfelsbrytaren ifrån elen, men efter återställning manuellt så fungerar allt igen

Avfuktningsaggregat ger en behaglig fuktfri atmosfär inne i fyren. Nu behövs inte så mycket mögelsanering som tidigare.

Fyren är vaskad inuti och målning har skett efter rostbortagning. Hela fyren är underhållsmålad.

Webbkamerorna i fyren är väldigt uppskattade och uppskattningsvis flera hundra besök varje dag. Det går inte att få räkneverk på en kamerabild.

Under året har vår förening nu fått en egen elmätare från Ellevio samt elleverans från ”Godel”. 

Hemsidan www.snurran.com hade 54 935 (53 562 år 2020) besök år 2021. Det blir 151 (144 år 2020) /dag.

Vår Facebooksidan har nu 184 (118 år 2020) medlemmar.

Vi har bokning genom BOKA systemet som fungerar fint. Vi får nu betala för denna funktion eftersom vi har många som utnyttjar denna möjlighet.

Vid fyrbesöket så vänligen ställ inte några saker på fönsterkarmarna och ta med Er räkskalen, tack.

Som vanligt betalar vi 16 kronor i årsarrende till Sotenäs Kommun för marken fyren står på. Vår förening är också medlem i Svenska Fyrsällskapet.

Den som är aktiv på Facebook kan ju se att vår fyr är ett av de mest uppskattade motiven på Bohus-Malmön. Snurrans fyr finns också i reklambroschyrer snart sagt i hela världen.

Vår ekonomi redovisas separat. Styrelsen har sammanträtt flera gånger oregelbundet under året.

Snurrans fyrdag firades den 8 augusti ute på Snurran. Dagen började med lätt regn men övergick snabbt i strålande sol. Efter poängpromenad och korvgrillning så hade vi ett årsmöte som snabbt var överstökat med idel omval och beviljad ansvarsfrihet

Den 7 augusti 2022 planerar vi Snurrans fyrdag tillsammans med årsmöte ute på Snurran med poängpromenad och lotteri, korv, bröd o dricka!

Välkomna kl. 13.00.  

Internationella fyrdagen 2022 firas den 20–21 augusti.

Bohus-Malmön 2021-12-31

/Styrelsen

__________________________________________________________________________________________________-

Verksamhetsberättelse för år 2020

2020-12-31 var vi 231 (289 år 2019) medlemmar, därav de flesta med email.

Medlemsantalet har gått ned p.g.a. den rådande pandemin. Styrelsen beslutade att stänga fyren för besökare under året då vi inte ville vara del av spridningen av coronansmittan.

Under året har vi installerat ny fasadbelysning, Varmt tack till Jan Wallman som ordnat och installerat tillsammans med Goggen och Bengt. Detta var en stor kostnad som minskades genom en storsponsring av Marianne o Hans Gustavsson, Varmt Hjärtligt Tack!

Flera har sponsrat med extra pengar. Marianne och Hans Gustavsson samt Lennart Andreasson med familj (ICA Mellbystrand) är de största sponsorerna. Snurrans Fyr tackar dessa och alla andra sponsorer. Vår äldste medlem och sponsor Nisse Malmqvist har avlidit och vi hedrade honom med en gåva till Sjöräddningssällskapet.

Ett nytt avfuktningsaggregat ger en behaglig fuktfri atmosfär inne i fyren. Nu behövs inte så mycket mögelsanering som tidigare.

Fyren är vaskad inuti och målning har skett efter rostbortagning. Hela fyren är underhållsmålad.

Webbkamerorna i fyren är väldigt uppskattade och har haft upp till 500 besök varje dag.

Planeringen av att få egen elanslutning pågår i samråd med Malmöns Yacht Club.

Hemsidan www.snurran.com hade 53 562 besök år 2020. Det blir 144/dag.

Vår nya Facebooksida sida har nu 118 medlemmar. Den gamla facebooksidan fungerar inte längre p.g.a. spam.

Vi har fortsatt kvar bokning genom BOKA systemet och hoppas att vi kommer igång fram på vårkanten med besök i fyren efter att vaccinationerna har börjat.

Vi betalade som vanligt 16 kronor i årsarrende till Sotenäs Kommun för marken fyren står på. Vår förening är också medlem i Svenska Fyrsällskapet.

Många brudpar fotograferar sig gärna med fyren som bakgrund. Ibland ser man konstnärer som sitter och målar av fyren.

Vår ekonomi är god och redovisas separat. Styrelsen har sammanträtt flera gånger oregelbundet under året.

Årsmötet 2020 var inställt. 

Snurrans Fyrdag 2020 var inställt.  

Våra möten under 2021 beror helt på hur pandemin utvecklas.

Den 8 augusti 2021 planerar vi årsmöte på Snurran. Den 8 augusti 2021 planerar vi också för vår vanliga Snurrans Fyrdag – för 17 gången (inställd år 2020) ute på Snurran med poängpromenad och lotteri, korv, bröd o dricka! Välkomna då kl. 13.00.  

Internationella fyrdagen 2021 firas den 22 augusti.

Bohus-Malmön 2020-12-31

/Styrelsen

Protokoll för årsmötet 2021-08-08. Plats ute på Snurran vid fyren.

Närvarande: 30 medlemmar

 1. Jan Brügge valdes till mötesordförande, Kerstin Brügge till sekreterare och Hans Gustavsson till justerare
 2. Verksamhetsberättelsen 2019/2020 godkändes.
 3. Bokslutet 2020 godkändes.
 4. Budgeten för kommande året 2020 godkändes.
 5. Revisionsberättelse redovisades.
 6. Styrelsen beviljades ansvarsfrihet.
 7. Medlemsavgiften fastställdes till 100 kr.
 8. Styrelsen valdes om: Jan Brügge-ordförande, Bengt Knape-vice ordförande, Goggen Strömme-intendent, Johanna Ludvigsen-kassör, Terje Rehnström-hedersledamot.
 9. Revisorerna valdes om: Bo Lindström och Jan Johansson.
 10. Inga övriga frågor.
 11. Mötet avslutades.

Bohus-Malmön 2021-08-08

Kerstin Brügge, sekr. Hans Gustavsson, juster. Jan Brügge, ordf.

Godkänd BUDGET 2021 
Intäkter  
 Medlemsavgifter23 500
 Bidrag/sponsring3 000
 Ränta sparkonto600
                                       Summa27 100
Kostnader  
 Investeringar 4 000
 Underhåll6 000
 Årsmöte + Fyrens dag3 000
 Årsavgift, annonser250
 Försäkring400
 Webb, internet, kamror22 000
 Admin, utskick, porto8 000
 Minnesgåvor500
                                       Summa44 150
                            Över/underskott-17 050
Balansräkning  
 Ing. behållning88 717
 Årets överskott-17 050
 Utgående behållning71 667
Godkänt Bokslut för verksamhetsåret 2020
 
  
Resultaträkning 
  
Intäkter:    
Medlemsavgifter kr 24 800
Sponsorbidrag kr 13 400
Ränta sparkonto kr       559
summa kr 40 759
  
Kostnader:  
Investeringar (avfuktare, webkameror) kr 21 284
Underhåll kr   6 231
Årsmöte/Fyrens dag kr  –  
Årsavgift, annonser kr      250
Försäkring kr      400
Webb, internet kr 13 617
Admin, utskick, porto (+reklammaterial) kr   2 610
Minnesgåvor kr    –  
summa kr 44 391
Underskott-kr  3 632
summa kr 40 759
  
Balansräkning 
Tillgångar:  
Kassa kr –  
Plussgiro kr 11 821
Sparkonto kr 76 895
Summa kr 88 717
  
Kapital:  
Ingående behållning kr 92 349
Underskott-kr   3 632
Utgående behållning kr  88 717
 

Årsmötet och fyrens dag inställda 2020 pga Coronan.

Bokslut för verksamhetsåret 2019
 
  
Resultaträkning
 
  
Intäkter:   
 
Medlemsavgifter
 kr 31 400
Sponsorbidrag
 kr  3 500
Ränta sparkonto
 kr     639
summa
 kr 35 539
  
Kostnader: 
 
Investeringar (avfuktare, webkameror)
 kr    –  
Underhåll
 kr   6 692
Årsmöte/Fyrens dag
-kr    ´2 320
Årsavgift, annonser
 kr   1 850
Försäkring
 kr    400
Webb, internet
 kr  5 441
Admin, utskick, porto (+reklammaterial)
 kr  15 776
Minnesgåvor
 kr  –  
summa
 kr 27 838
Överskott
 kr  7 701
summa
 kr 35 539
  
Balansräkning
 
Tillgångar: 
 
Kassa
 kr    –  
Plussgiro
 kr  16 013
Sparkonto
 kr 76 336
Summa
 kr 92 349
  
Kapital: 
 
Ingående behållning
 kr 84 648
Överskott plussgiro
 kr  7 701
Utgående behållning
 kr 92 349
———————————————————————————————————————————–
BUDGET 2019
   
BUDGET 2020
  
Antagen på årsmötet  2019
   
Styrelsens budget 2020
  
         
Intäkter
  
   UTFALL
 
Intäkter
  
 UTFALL
 
Medlemsavgifter
29 000
31 400
  
Medlemsavgifter
30 000
 
 
Bidrag/sponsring
3 400
3 500
  
Bidrag/sponsring
3 600
 
 
Ränta sparkonto
900
639
  
Ränta sparkonto
900
 
 
                     Summa
33 300
35 539
  
                            Summa
34 500
0
         
Kostnader
    
Kostnader
   
 
Investeringar 
6 500
0
  
Investeringar (ny fasadbel.)
30 000
 
 
Underhåll
8 500
6 692
  
Underhåll
2 000
 
 
Årsmöte + Fyrens dag
5 000
-2 320
  
El
5 000
 
 
Årsavgift, annonser
5 000
1 850
  
Vatten
1 500
 
 
Försäkring
400
400
  
Årsmöte + Fyrens dag
0
 
 
Webb, internet
5 500
5 441
  
Årsavgift, annonser
5 000
 
 
Admin, utskick, porto
1 400
15 776
  
Försäkring
400
 
 
Minnesgåvor
1 000
0
  
Webb, internet
6 500
 
 
                    Summa
33 300
27 838
  
Admin, utskick, porto
10 500
 
 
        Över/underskott
0
7 701
  
Minnesgåvor
1 000
 
Balansräkning
     
                            Summa
61 900
0
 
Ing. behållning
84 648
84 648
  
               Över/underskott
-27 400
 
 
Årets överskott
0
7 701
 
Balansräkning
   
 
Utgående behållning
84 648
92 349
  
Ing. behållning
93 349
 
      
Årets överskott/underskott
-27 400
 
      
Utgående behållning
65 949
0
Verksamhetsberättelsen 2019 slås ihop med 2020 och redovisas nästa år. Samma styrelse fortsätter ett år till.
/Hälsningar Jannne / Ordförande.
====================================================================
Protokoll årsmötet 2019-08-02 Kl. 17.00 på Pensionatet
Närvarande 28
 1. Jan Brügge blev mötesordförande, Kerstin Brügge sekreterare och Conny Arnold justerare.
 2. Verksamhetsberättelsen lästes upp och godkändes
 3. Ekonomisk rapport redovisades och godkändes
 4. Budgeten för kommande året godkändes
 5. Revisionsberättelse lästes av Bertil Pekkari
 6. Styrelsen beviljades ansvarsfrihet
 7. Medlemsavgiften bestämdes till 100 kr per familj på samma adress.
 8. Styrelsen omvaldes. Jan Brügge-ordförande, Bengt Knape-vice ordförande, Goggen Strömme-intendent, Johanna Ludvigsen-kassör, Terje Rehnström-hedersledamot.
 9. Som revisor omvaldes Bo Lindström samt nyval av Jan Johansson efter Bertil Pekkari som avsagt sig efter 16 års revisioner.
 10. Ingen valberedning utsågs
 11. Information om Snurrans Fyrdag 2019-08-04.
 12. Bertil Pekkari avtackades
 13. Mötet avslutas.  Bo Lindström visade och berättade om fåglar på Bohus-Malmön
Verksamhetsberättelse för år 2018 – 2019
Den 2018-12-31 var vi 323 (266) medlemmar, därav de flesta med email.
Flera har sponsrat med extra pengar. Nisse Malmqvist, Hans Gustavsson och Lennart Andreasson med familj (ICA Mellbystrand) är de största sponsorerna. Snurrans Fyr tackar dessa och alla andra sponsorer.
Webbkamerorna i fyren har haft upp till 400 besök varje dag.
Själva hemsidan www.snurran.com hade 32 660 besök år 2018.
Vår Facebook sida har nu 279 (246) medlemmar. 2018 var det 190 bokade besök inne i fyren.
Bokning genom BOKA systemet fungerar bra, det är 75 % som nu kan boka själv, övriga får Janne hjälpa genom SMS eller telefon. 
Årsmötet 2018. 10 augusti. Närvarande 40 medlemmar. Kerstin & Staffan Agnetun visade bilder och berättade från sin segling i vintras med SY ”Balance” Florida – Kuba – Bahamas.
Snurrans Fyrdag 2018. Söndag 12 augusti. Snurrans fyrdag för 15:e gången. Vi var 65 som deltog i strålande sol och sommarvärme ute vid fyren. Det var kokekorv pga grillförbud. poängpromenad, lotteri och dragspelsmusiken stod Tomas Lindblad för som vanligt numera.
Fyren har under vintern haft fuktborttagare som fungerat fint. Den är vaskad inuti och målning har skett efter rostbortagning. Hela fyren är fläckmålad.
Kodlåset fungerar fint med en kod som bytes oregelbundet. Nu vet vi och har koll på vem som varit inne i fyren.
Vi betalar som vanligt 15 kronor per år i arrende till Sotenäs Kommun för marken fyren står på. Vår förening är medlem i Svenska Fyrsällskapet.
Många brudpar fotograferar sig gärna med fyren som bakgrund. Ibland ser man konstnärer som sitter och målar av fyren.
Vår ekonomi är god och redovisas separat. Styrelsen har sammanträtt oregelbundet under året.
Den 4 augusti 2019 är vår vanliga Snurrans Fyrdag – för 16 gången – ute på Snurran med poängpromenad och lotteri, korv, bröd o dricka!  Välkomna kl. 13.00.  
Fyrens dag i Sverige är i år den 4 augusti, och vår ”Snurrandag” sammanfaller nu med denna.
Fyrens dag världen över är inte i funktion längre.
Bohus-Malmön 2019-08-02
/Styrelsen
BUDGET 2019
 
Antagen på årsmötet 2019
 
   
   
Intäkter
  
 
Medlemsavgifter
29 000
 
Bidrag/sponsring
3 400
 
Ränta sparkonto
900
 
                                      Summa
33 300
   
Kostnader
  
 
Investeringar 
6 500
 
Underhåll
8 500
 
Årsmöte + Fyrens dag
5 000
 
Årsavgift, annonser
5 000
 
Försäkring
400
 
Webb, internet
5 500
 
Admin, utskick, porto
1 400
 
Minnesgåvor
1 000
 
                                      Summa
33 300
 
          Över/underskott
0
Balansräkning
  
 
Ing. behållning
84 648
 
Årets överskott
0
 
Utgående behållning
84 648
——————————————————————————————————————– 
Årsmötesprotokoll 2018-08-10 Kl. 17.00 på Pensionatet
Närvarande 40 medlemmar.
 1. Valdes mötesordförande Jan Brügge, sekreterare Kerstin Brügge och justerare Agneta Strömme.
 2. Verksamhetsberättelsen godkändes. Bifogas
 3. Ekonomiska rapporten godkändes.  Bifogas
 4. Budgeten för kommande året godkändes. Bifogas
 5. Revisionsberättelsen godkändes. Bifogas
 6. Styrelsen fick ansvarsfrihet.
 7. Fastställde medlemsavgiften till 100:-
 8. Styrelsen omvaldes på ett år, Jan Brügge-ordförande, Bengt Knape-vice ordförande, Goggen Strömme-intendent, Johanna Ludvigsen-kassör, Terje Rehnström-hedersledamot
 9. Som revisor omvaldes Bertil Pekkari och nyvaldes Bo Lindström. 
 10. Valberedning omvaldes, Conny Arnold och Bengt Wallin.
 11. Information om Snurrans Fyrdag 2018-08-12.
 12. Övriga frågor. Bengt Carlsson avtackas efter att varit revisor i 15 år. Inga övriga frågor.
 13. Mötet avslutas.
 Föredrag av Kerstin o Staffan Agnetun, SY ”Balance” i Kubas farvatten med mycket fina bilder.
Signerat:
Kerstin Brügge                    Jan Brügge                 Agneta Strömme
 
Verksamhetsberättelse för år 2017 – 2018
Den 2017-12-31 var vi 266 (250) medlemmar, därav de flesta med email.
Flera har sponsrat med extra pengar. Nisse Malmqvist, Hans Gustavsson och Lennart Andreasson med familj (ICA Mellbystrand) är de största sponsorerna. Snurrans Fyr tackar dessa och alla andra sponsorer.
Webbkamerorna i fyren har upp till 400 besök varje dag. Själva hemsidan www.snurran.com hade över 14000 besök. Vår Facebook sida har nu 246 (223) medlemmar. 2017 var det 170 bokade besök inne i fyren.
Årsmötet 2017. 9 augusti. Kjell- Arne Andersson berättade om sitt liv från födseln på Malmön tills nu i Melbourne i Australien. Han gick till sjöss i maskin och gjorde karriär som maskinchef och slutade som entreprenör och företagare i Australien. Detta föredrag var väldigt uppskattat bland de 89 närvarande på Pensionatet.
Snurrans Fyrdag 2017 Söndag 13 augusti. Snurrans fyrdag för 14:e gången. Vi var 60 som deltog i strålande sol och sommarvärme ute vid fyren. Det var korvgrillning, poängpromenad, lotteri och dragspelsmusiken stod Tomas Lindblad för som vanligt numera..
Fyren har under vintern haft fuktborttagare som fungerat fint. Den är vaskad inuti och målning har skett efter rostbortagning. Hela fyren är nymålad. Conny Arnold var ett par timmar på toppen av fyren och utförde ett genuint arbete. Tack. Vi har nu installerat en tredje kamera in mot fjorden och Malmöns Marina
Kodlåset fungerar fint med en kod som bytes oregelbundet. Nu vet vi och har koll på vem som varit inne i fyren. Men tyvärr så har det nu igen varit åverkan på låset och inbrytningsförsök. Denna gång blev det inga större skador.
Vi betalar som vanligt 15 kronor per år i arrende till Sotenäs Kommun för marken fyren står på. Vår förening är medlem i Svenska Fyrsällskapet.
Många brudpar fotograferar sig gärna med fyren som bakgrund. Nu 2018 i juli var det ett stort bröllop vid fyren med vår medlem Olle Noord som vigselförrättare.
Vår ekonomi är god och redovisas separat. Styrelsen har sammanträtt oregelbundet under året.
 
Den 12 augusti 2018 är vår vanliga Snurrans Fyrdag för 15 gången ute på Snurran med poängpromenad och lotteri, korv, bröd o dricka!  Välkomna kl. 13.00.  
 
Fyrens dag över hela världen är i år den 19 augusti, men vår ”Snurrandag” är en vecka före.
Bohus-Malmön 2018-08-12
/Styrelsen
Bokslut för verksamhetsåret 2017
 
  
Resultaträkning
 
  
Intäkter:   
 
Medlemsavgifter
 kr               26 600,00
Sponsorbidrag
 kr                 3 750,00
summa
 kr               30 350,00
  
Kostnader: 
 
Investeringar (ny skylt)
 kr                 2 500,00
Underhåll
 kr                 6 497,40
Årsmöte Fyrens dag
 kr                    154,00
Årsavgift, annonser
 kr                 3 600,00
Försäkring
 kr                    400,00
Webb, internet
 kr                 2 388,00
Admin, utskick, porto
 kr                 4 285,00
Minnesgåvor
 kr                            –  
summa
 kr               19 824,40
Överskott
 kr               10 525,60
summa
 kr               30 350,00
  
Balansräkning
 
Tillgångar: 
 
Kassa
 kr                            –  
Plussgiro
 kr               19 691,90
Sparkonto
 kr               60 000,00
Summa
 kr               79 691,90
  
Kapital: 
 
Ingående behållning
 kr               69 166,30
Överskott
 kr              10 525,60
Utgående behållning
 kr              79 691,90
  
BUDGET 2018
 
Antagen på årsmötet  2018
 
   
   
Intäkter
  
 
Medlemsavgifter
26 600
 
Bidrag/sponsring
3 750
 
Ränta sparkonto
263
 
                                      Summa
30 613
   
Kostnader
  
 
Investeringar (kameror mm)
11 000
 
Underhåll
6 500
 
Årsmöte + Fyrens dag
1 000
 
Årsavgift, annonser
3 600
 
Försäkring
400
 
Webb, internet
3 000
 
Admin, utskick, porto
4 300
 
Minnesgåvor
500
 
                                      Summa
30 300
 
                           Över/underskott
313
Balansräkning
  
 
Ing. behållning
79 692
 
Årets överskott
313
 
Utgående behållning
80 005
——————————————————————————————————————-
Protokoll. Årsmöte 2017-08-09 Kl. 17.00 – 17.08  på Pensionatet
Närvarande 89 personer.
 1. Jan Brügge valdes till mötesordförande, Olle Noord till sekreterare och Conny Arnold till justerare.
 2. Verksamhetsberättelsen lästes upp och godkändes.
 3. Ekonomisk rapport redogjordes och godkändes.
 4. Revisionsberättelse lästes upp av Bengt Carlsson. 
 5. Budgeten för kommande året godkändes.
 6. Styrelsen beviljades ansvarsfrihet för det gågna året.
 7. Medlemsavgiften fastställdes till 100:-
 8. Styrelsen omvaldes enligt Jan Brügge-ordförande, Bengt Knape-vice ordförande, Goggen Strömme-intendent, Johanna Ludvigsen-kassör, Thomas Beillon-suppleant och Terje Rehnström-hedersledamot
 9. Revisorerna omvaldes. Bengt Carlsson och Bertil Pekkari
 10. Valberedningen omvaldes. Conny Arnold och Bengt Wallin
 11. Ordföranden önskade all välkomna till Snurrans Fyrdag 2017-08-13.
 12. Inga övriga frågor.
 13. Mötet avslutades.
 14. Ordet gick sedan till kvällens talare:Kjell Andersson, Melbourne och Bohus-Malmön berättar….
Signerat av: Jan Brügge Olle Noord Conny Arnold
——————
Verksamhetsberättelse för år 2016 – 2017
 Vi är nu 250 (243) medlemmar, därav 235 med email.
Flera har sponsrat med extra pengar. Nisse Malmqvist, Hans Gustavsson och Lennart Andreasson med familj (ICA Mellbystrand) är de största sponsorerna. Snurrans Fyr tackar även dessa.
Webbkamerorna i fyren har mellan 80 och 400 besök varje dag. Vi har ännu inte lyckats med att få till ett räkneverk på själva kamerabesöken, bara på hemsidorna.
Själva hemsidan www.snurran.com hade över 12 758 besök. Vår Facebook sida har nu 223 medlemmar. 2016 var det 150 bokade besök inne i fyren.
Årsmötet 2016 Söndag 24 juli.17 medlemmar närvarande på Pensionatet med sedvanlig årsmötesförhandling. Efter mötet visades ”Snurrans Fyrfilm”
Snurrans Fyrdag 2016 Söndag 14 augusti. Snurrans fyrdag för 13:e gången. Vi var 75 som deltog i strålande sol och sommarvärme ute vid fyren. Det var korvgrillning, poängpromenad, lotteri och dragspelsmusiken stod Tomas Lindblad för.
Fyren har vaskats inuti och målning sker regelbundet efter rostbortagning. Arbete pågår nu med att säkra kamerorna fästen och uppgradera systemet.
Kodlåset fungerar fint med en kod som bytes oregelbundet. Nu vet vi och har koll på vem som varit inne i fyren.
Vi betalar numera 15 kronor per år i arrende till Sotenäs Kommun för marken fyren står på. Vår förening är medlem i Svenska Fyrsällskapet.
Många brudpar fotograferar sig gärna med fyren som bakgrund.
Vår ekonomi är god och redovisas separat.
Styrelsen har sammanträtt oregelbundet under året.
 
Den 13 augusti 2017 är vår vanliga Snurrans Fyrdag för 14 gången ute på Snurran med poängpromenad och lotteri och grillkorv!  Välkomna kl. 13.00.  
 
Fyrens dag över hela världen är i år den 20 augusti, men vår dag är en vecka före.
Bohus-Malmön 2017-08-09
/Styrelsen
Pg.: 23 86 82-9 / Snurrans fyr. www.snurran.com
 
 
Bokslut för verksamhetsåret 2016
 
  
Resultaträkning
 
  
Intäkter:   
 
Medlemsavgifter
 kr 24 020,00
Sponsorbidrag
 kr 3 350,00
summa
 kr 27 370,00
  
Kostnader: 
 
Investeringar
 kr 422,00
Underhåll
 kr 8 365,90
Årsmöte + Fyrens dag
 kr 1 413,00
Årsavg. Svenska Fyrsällskapet+ Maritimt i Väst+annons
 kr 950,00
Fastighetsförsäkring
 kr 400,00
Webkamera och hemsida
 kr 2 359,00
Administration
 kr 3 989,00
Gåva Sjöräddningss. 
 kr 300,00
summa
 kr 18 198,90
Överskott
 kr 9 171,10
summa
 kr 27 370,00
  
Balansräkning
 
Tillgångar: 
 
Kassa
 kr –  
Plussgiro
 kr 20 252,78
Sparkonto
 kr 48 913,52
Summa
 kr 69 166,30
  
Kapital: 
 
Ingående behållning
 kr 59 994,90
Överskott
 kr 9 171,10
Utgående behållning
 kr 69 166,00
BUDGET 2017
   
  
    
    
Intäkter
   
  
Medlemsavgifter
24 000
  
Bidrag/sponsring
3 000
  
Ränta sparkonto
350
  
                                      Summa
27 350
    
    
Kostnader
   
  
Investeringar (kameror mm)
7 000
  
Underhåll
8 600
  
Årsmöte Fyrens dag
1 500
  
Årsavgift, annonser
2 950
  
Försäkring
400
  
Webb, internet
2 500
  
Admin, utskick, porto
3 900
  
Minnesgåvor
500
  
                                   Överskott
0
  
                                      Summa
27 350
    
    
Balansräkning
   
  
Ing. behållning
69 166
  
Årets överskott
0
  
Utgående behållning
69 166
————————————————————————————————————————————-
Årsmöte 2016-07-24 Kl. 17.00  på Pensionatet
Protokoll: Närvarande 17 medlemmar
 1. Till mötesordförande valdes Jan Brügge, till mötessekreterare valdes Kerstin Brügge och till justerare valdes Conny Arnold.
 2. Verksamhetsberättelsen lästes upp och godkändes.
 3. Ekonomisk rapport framfördes av kassören Terje Rehnström.
 4. Revisionsberättelsen lästes upp av revisorn Bengt Carlsson.
 5. Styrelsen beviljades ansvarsfrihet.
 6. Medlemsavgiften fastställdes till 100:- och budgeten godkändes.
 7. Förslaget till nya stadgar godkändes.
 8. Val av ny styrelse på ett år. Jan Brügge-ordförande, Bengt Knape-viceordförande, Goggen Strömme-intendent, Johanna Ludvigsen kassör, Tomas Beillon-suppleant samt Terje Rehnström ny som hedersledamot.Som firmatecknare utsågs ordföranden Jan Brügge samt kassören Johanna Ludvigsen var för sig.
 9. Val av två revisorer på ett år. Bengt Carlsson och Bertil Pekkari.
 10. Val av valberedning på ett år. Conny Arnold och Bengt Wallin.
 11. Försäkringsfrågan diskuterades vad gäller personer inne i fyren och även utanför. Styrelsen utreder.
 12. Nästa års föredrag kommer Kjell-Arne Andersson att hålla.
 13. Mötet avslutades, därefter visades Snurrans fyrfilm.
Verksamhetsberättelse för år 2015 – 2016
 Vi har 331 (306) medlemmar, därav 288 (255) med email. Flera har sponsrat med extra pengar, Nisse Malmqvist och ICA Mellbystrand är stora sponsorer. Snurrans Fyr tackar för detta.
Webbkamerorna i fyren har mellan 60 och 400 (350) besök varje dag. Hemsidan har haft över 10 605 (10 350) besök senaste 12 månaderna.Vår Facebook sida har nu 180 (156) medlemmar. 2015 var det 147 (75) bokade besök inne i fyren. Siffror inom parantes är ju förra årets.
Stadgar – antagen 2016-07-24
 1. Föreningens namn: Snurrans fyrförening på Bohus-Malmön
 1. Föreningens säte: Bohus-Malmön.
 1. Föreningens ändamål
 1. att äga, underhålla och bevara samt utveckla fyren på Snurran, Bohus-Malmön som kom på plats 2003-08-23. Det finns en film som visar allt.
 2. att underhålla och sköta inlånad materiell för fyrens verksamhet
 1. Styrelsen skall verka för att fyren blir en symbol för ön och att fyren i framtiden kan fortsätta lysa över Bohus-Malmön.
 1. Styrelsen skall verka för att fyren underhålls och marknadsförs som en positiv symbol för Malmöns framtid.
 1. Medlem kan den bli som är positiv till fyren. Ett medlemskap innefattar alla som är mantalsskrivna på samma adress. Medlem har en  rösträtt och är valbar till styrelsen.
 1. Medlem som motarbetar fyrens underhåll och fortsatt utveckling på Bohus-Malmön kan uteslutas som medlem.
 1. Årsmötet som sker under sommarhalvåret fastställer medlemsavgiften.
 1. Extra möte kan hållas om fler än 20 medlemmar så önskar.
 1. Räkenskapsåret är kalenderåret.
 1. Årsmötet väljer styrelse, hedersledamöter och två revisorer.                                                                                     
 1. Styrelsen består av 5 ledamöter och utser inom sig befattningshavare.
 1. Ändring av stadgarna kan ske på årsmötet med majoritetsbeslut.
 1. Om föreningen upplöses skall hembygdföreningen på Bohus-Malmön erbjudas att överta fyren om ingen annan intresserad är villig att ta hand om den. Ev. tillgångar utöver fyren skall i första hand tillfalla den som tar hand om fyren, i andra hand hembygdsföreningen på Bohus-Malmön.
———————–
 Årsmötet 2015 Söndag 26 juli. Vi var 36 medlemmar närvarande på Pensionatet med sedvanlig årsmötesförhandling. Terje Fredh höll ett intressant och uppskattat föredrag ”En nautisk resa längs bohuskusten”
 Snurrans Fyrdag 2015 Söndag 9 augusti. Snurrans fyrdag för 12:e gången. Vi var 60 som deltog i strålande sol och sommarvärme ute vid fyren. Det var korvgrillning, poängpromenad, lotteri, dragspelsmusiken skötte Anders Brynolf.
Fyren är i år vaskad inuti och målning kommer att ske efter att detta skrivs.
Kodlåset fungerar fint med en kod som bytes oregelbundet. Nu vet vi och har koll på vem som varit inne i fyren.
Styrelsen har beslutat att försöka installera en tredje kamera som visar vyn in mot Åbyfjorden. Ännu inte verkställt.
 Vår ekonomi är god och redovisas separat.
 Styrelsen har sammanträtt oregelbundet under året.
 Den 14 augusti 2016 är vår vanliga Snurrans Fyrdag för 13 gången ute på Snurran med poängpromenad och lotteri och grillkorv!  Välkomna kl. 13.00.  
 Fyrens dag över hela världen är i år den 21 augusti, men vi håller ju vår egen dag en vecka tidigare.
Budget för verksamhetsåret 2016
 
 
Intäkter: Bidrag/sponsring                                                                                      2.000  kr
                Medlemsavgifter, 180 á 100:-                                                                  18.000 
                Ränta sparkonto                                                                                                 0
                Fyrens dag, lotteri                                                                                     1 500
                                                                                                     ______________________
                                                                                                                 Summa    21.500 kr
Kostn.:    Investeringar                                                                                              5.000 kr
                Drift och underhåll                                                                                      6.000  
                Administration / Försäkring, porto, Sv. Fyrsällskapet mm                        4.000
                Årsmöte och Fyrens Dag                                                                            6.000
                                                                                                       _____________________
                                                                                                                  Summa   21.000 kr
                                                                                                               Överskott       500
                                                                                                            ____________________
                                                                                                                    Summa  21.500 kr
”Balansräkning”:                                        Ingående behållning                       59 995 kr                                                                                                           Årets överskott                                    500  
                                                                                 __________________
                                                          Utgående behållning                      60 495 kr
Stadgar – antagen 2016-07-24
 1. Föreningens namn: Snurrans fyrförening på Bohus-Malmön
 1. Föreningens säte: Bohus-Malmön.
 1. Föreningens ändamål a. att äga, underhålla och bevara samt utveckla fyren på Snurran, Bohus-Malmön som kom på plats 2003-08-23. Det finns en film som visar allt. b. att underhålla och sköta inlånad materiell för fyrens verksamhet
 1. Styrelsen skall verka för att fyren blir en symbol för ön och att fyren i framtiden kan fortsätta lysa över Bohus-Malmön.
 1. Styrelsen skall verka för att fyren underhålls och marknadsförs som en positiv symbol för Malmöns framtid.
 1. Medlem kan den bli som är positiv till fyren. Ett medlemskap innefattar alla som är mantalsskrivna på samma adress. Medlem har en  rösträtt och är valbar till styrelsen.
 1. Medlem som motarbetar fyrens underhåll och fortsatt utveckling på Bohus-Malmön kan uteslutas som medlem.
 1. Årsmötet som sker under sommarhalvåret fastställer medlemsavgiften.
 1. Extra möte kan hållas om fler än 20 medlemmar så önskar.
 1. Räkenskapsåret är kalenderåret.
 1. Årsmötet väljer styrelse, hedersledamöter och två revisorer.                                                                             
 1. Styrelsen består av 5 ledamöter och utser inom sig befattningshavare.
 2. Ändring av stadgarna kan ske på årsmötet med majoritetsbeslut.
 1. Om föreningen upplöses skall hembygdföreningen på Bohus-Malmön erbjudas att överta fyren om ingen annan intresserad är villig att ta hand om den. Ev. tillgångar utöver fyren skall i första hand tillfalla den som tar hand om fyren, i andra hand hembygdsföreningen på Bohus-Malmön. 
 ———————————————————————————————————————————-
Protokoll: Årsmöte 2015-07-26 Kl. 17.00  på Pensionatet.
Närvarande 36 medlemmar.
 1. Mötet öppnades och Jan Brügge blev mötesordförande, Kerstin Brügge blev mötessekreterare och som justerare utsågs  Conny Arnold.
 2. Verksamhetsberättelsen upplästes och godkändes av mötet.
 3. Ekonomiska rapporten och budgeten redogjordes av kassören Terje Rehnström
 4. Revisionsberättelsen lästes upp av Bertil Pekkari
 5. Mötet beviljade styrelsen ansvarsfrihet.
 6. 6. Till ny styrelse omvaldes  Jan Brügge, Bengt Knape, Goggen Strömme, Terje Rehnström  samt som ny ledamot Johanna Ludvigsen och som suppleant valdes Tomas Beillon.
 1. Till revisorer omvaldes Bengt Carlsson och Bertil Pekkari
 2. Till valberedningen valdes Bengt Wallin och Conny Arnold.
 3. Information om Snurrans fyrdag 2015- 08-09.  Alla välkomna!
 4. Inga övriga frågor.
 5. Mötet avslutades.
 6. Terje Fredh kåserade över ”En nautisk resa på kusten”.
Sekreterare:    Kerstin Brügge 
Ordförande:    Jan Brügge
Justerare:        Conny Arnold
———————————————————————-
Verksamhetsberättelse för år 2014 – 2015
 1. Vi har 306 medlemmar, därav 255 med email. Ett fåtal har betalt in 100:- anonymt, och flera har betalt mer och därmed sponsrat verksamheten.
 2. Webbkamrorna i fyren har mellan 40 och 350 besök varje dag.
 3. Hemsidan har haft över 10 350 sidvisningar besök senaste 12 månaderna.
 4. Vår facebooksida har nu 156 medlemmar.
 5. 75 bokade besök inne i fyren var det under 2014. Under 2015 fram tills nu har det varit 80. 
Årsmötet 2014 på Pensionatet hade 45 medlemmar närvarande som lyssnade på Staffan och Kerstin Agnetun, Bohus-Malmön, kåserande och visade bilder från sin segeltur Malmön – Trinidad.
Snurrans fyrdag 2014 firades i strålande väder med poängpromenad, lotterier, grillkorv och musik med Tomas Lindblad och Kjell Johansson. Vi var 92 närvarande!
Fyren är i år vaskad inuti och rosten är bortslipad samt  grundad och fläckmålad. Sockeln är helmålad. Inbrottsförsök gjordes i början av september, med skador på låset. Fasadbelysningen har fått nya lampor. Kodlåset fungerar fint med ny kod som bytes oregelbundet. Nu vet vi ju vem som varit inne i fyren.
 Ny spång och nytt räckverk är monterat. Goggen har konstruerat och byggt dessa med hjälp av Bengt och Janne.
Vår ekonomi är god och redovisas separat.
Styrelsen har sammanträtt oregelbundet under året.
Den 9 augusti 2015 är vår vanliga Snurrans Fyrdag ute på Snurran med poängpromenad och lotteri!  Välkomna kl. 13.00.  Vi bjuder på grillkorv!
Fyrens dag över hela världen är i år den 16 augusti, men vi håller ju vår egen dag en vecka tidigare. 
Bohus-Malmön 2015-07-26 
/Styrelsen
Protokoll: Årsmöte 2014-07-27 Kl. 17.00  på Pensionatet.
Närvarande 45 medlemmar.
 
 1. Mötet öppnades och Jan Brügge blev mötesordförande, Kerstin Brügge blev mötessekreterare och som justerare utsågs  Conny Arnold.
 2. Verksamhetsberättelsen upplästes och godkändes av mötet.
 3. Ekonomiska rapporten och budgeten redogjordes av kassören Terje Rehnström
 4. Revisionsberättelsen lästes upp av Bertil Pekkari
 5. Mötet beviljade styrelsen ansvarsfrihet.
 6. Till ny styrelse omvaldes  Jan Brügge, Bengt Knape, Goggen Strömme och Terje Rehnström  samt som ny suppleant valdes Tomas Beillon.
 7. Till revisorer omvaldes Bengt Carlsson och Bertil Pekkari
 8. Till valberedning valdes Anders Tener och Bengt Wallin
 9. Information om Snurrans fyrdag 2014- 08-10.  Alla välkomna!
 10. Bruno Steiner föreslog att införskaffa ett enkelt städset att snygga till efter sitt fyrbesök. Detta blev också mötes beslut.
 11. Hans Gustavsson föreslog ledstång eller dylikt sista biten upp till fyren. Mötet beslutade att styrelsen undersöker detta.
 12. Mötet avslutades.
 13. Staffan och Kerstin Agnetun, Bohus-Malmön, kåserade och visade bilder från sin segeltur Malmön – Trinidad. Hjärtligt tack för ett härligt föredrag.    
 Sekreterare:    Kerstin Brügge
Ordförande:    Jan Brügge
Justerare:        Conny Arnold
-..-.-.-.-.-.-.-.-.-.
Verksamhetsberättelse för år 2013 – 2014
Höstern 2013 installerades våra nya webbkameror i fyren.
På vår hemsida klickar man in sig till kamerorna. På vädersajten YR.NO så ligger det också länkar där direkt till kamerorna.
Dessa kameror är nu mycket populära då man kan se hur det ser ut på Malmön från vilken dator eller telefon var som helst på jorden. Bilderna dateras upp varje minut dygnet runt. Kamerabesöken är idag flera hundra per dygn.
Bokade besök inne i fyren 2013 var 38. 2014 är det tills idag 40 st.
Vi har nu ett kodlås in till fyren. Koden ändras vid oregelbundna tider. Detta gör att det finns kontroll på besöken. 
Vår facebooksida har 128 medlemmar.
Årsmötet på 10-års jubileet 2013 hölls på Pensionatet där Esbjörn Hillberg, Svenska fyrsällskapets ordförande, höll ett intressant föredrag om fyrar i allmänhet och västkustens i synnerhet.
Fyrens dag 2013 firade 10-års dagen av fyren. Det var 102 personer närvarande.
Sedvanlig årligt underhåll utföres regelbundet under året med hjälp av trogna medlemmar.
Vår ekonomi är god och redovisas separat. Utskicket våren 2014 till alla via brev har gjort att medlemsantalet nu är över 200 igen.
Styrelsen har sammanträtt regelbundet under året. Vi vill gärna få ett par  nya styrelsemedlemmar.
 
Den 10 augusti 2014 är vår vanliga Snurrans Fyrdag ute på Snurran med poängpromenad och lotteri!  Välkomna kl. 13.00.  Vi bjuder på grillkorv!
 
Fyrens dag över hela världen är i år den 17 augusti, men vi håller ju vår egen dag en vecka tidigare. 
Bohus-Malmön 2014-07-27 
/Styrelsen
Pg.: 23 86 82-9 / Snurrans fyr. www.snurran.com
———————————
Protokoll: Årsmöte 2013-07-21 Kl. 17.00  på Pensionatet
Närvarande 26 medlemmar
 1. Jan Brügge valdes till mötesordf./sekr. Justeringsman blev Conny Arnold
 2. Kassören Terje Rehnström redogjorde för ekonomin och budget (bifogas)
 3. Verksamhetsberättelse (bifogas)
 4. Revisionsberättelse lästes upp av Bengt Carlsson
 5. Styrelsen beviljades ansvarsfrihet.
 6. Styrelsen omvaldes: Jan Brügge, Bengt Knape, Goggen Strömme och Terje Rehnström
 7. Beslutades att försöka utöka styrelsen med två personer snarast.
 8. Revisorerna omvaldes: Bengt Carlsson och Bertil Pekkari
 9. Valberedningen omvaldes: Göte Odbratt och Anders Tener samt Bengt Wallin (ny)
 10. Kassören Terje Rehnström redogjorde för budget som godkändes. (bifogas)
 11. Beslöts att medlemsavgiften skall vara oförändrad 100:- per familj
 12. Information om Snurrans fyrdag den 11 augusti lämnades. Den kommer att firas som tidigare år med grill, lotteri och poängpromenad med tonerna från en dragspelare.
 13. Mötet avslutades varvid Esbjörn Hillberg, Svenska fyrsällskapets ordförande höll ett intressant föredrag om fyrar i allmänhet och västkustens i synnerhet.
…………………………….. ………………………………
Jan Brügge Conny Arnold
2013-07-23                    
Snurrans Fyrförening                                                                                                                                                                   
Budget för verksamhetsåret 2014.
 
 
 
Intäkter: Bidrag/sponsring                                                                                        2.000  kr
                Medlemsavgifter, 150 á 100:-                                                                  15.000 
                Ränta sparkonto                                                                                          1.000
                                                                                                     ______________________
                                                                                                                 Summa     18.000 kr
Kostn.:    Investeringar                                                                                              5.000       
                Drift och underhåll                                                                                                         7.000  
                Administration                                                                                                  5.000
                Årsmöte och Fyrens Dag                                                                                          2.000
                                                                                                       _____________________
                                                                                                                    Summa   19.000 kr
                                                                                                              Underskott –   1.000
                                                                                                              ____________________
                                                                                                                      Summa  18.000 kr
”Balansräkning”:                                        Ingående behållning                                            57.470 kr                                                                                                            Årets underskott                            –   1.000  
                                                                                __________________
                                                         Utgående behållning                      56.471  kr
————————————————————————————————————————————————- 
Snurrans Fyrförening                                                                  2012-01-08
Bokslut för verksamhetsåret 2012.
 
Resultaträkning:
Intäkter:      Medlemsavgifter                                  10.900:-   kr
                            Fyrens dag, netto                               810:-                                                                                                                    Sponsorbidrag                                3.100:-
                             Ränta sparkonto                                742,82        
                                                            Summa          15.552,82 kr
                                                                       
 
               
                Kostnader:  Investeringar                                             0:-  kr
                                          Underhåll                                      3.198:-
                                      Årsmöte                                                    0:-                     
                                     Adminstration                                   4.804,50
                                                                  Summa                8.002,50 kr                    
                                                                  Överskott            7.550.32                                                                                                                                     Summa                     15.552,82 kr
                                                              
                Balansräkning:
 
                Tillgångar:  Kassa                                                        2.707:-    kr
                                        Plusgiro                                             16.497,68
                                        Sparkonto                                          43.266,45               
                                                                            Summa          62.471,13  kr
 
                Kapital:       Ingående behållning                          54.920.81 kr
                                    Överrrskott                                           7.550,32                                                     
                                   Utgående behållning                          62.471,13 kr
                                                
————————————————–
Verksamhetsberättelse för år 2012 – 2013
 Nyckeln till fyren lånas nu ut mest varje dag. Många kommer med sina gäster för att visa den fina inredningen och njuta en stund av den speciella känslan av att sitta inne i en fyr.
Fyren är i år vaskad och helmålad både ute och inne av trogna medlemmar med färgsponsring av Anders Johansson, målarn/färjeskepparen. Fasadbelysningen lyser fint året runt. Lampan inne i fyren blinkar inte men det ser ändå ut som att fyren är verklig.
Sedvanlig årligt underhåll utföres regelbundet under året.
Vår ekonomi är god och redovisas separat.
Det är nu 270 personer i medlemsregistret. Av dessa har 183 email, vilket ju är det bästa, enklaste och billigaste sättet för styrelsen att ha kontakt med medlemmarna.
Styrelsen har sammanträtt regelbundet under året, men vi vill gärna få ett par  nya styrelsemedlemmar , framförallt inför framtiden.
Den 11 augusti 2013 är det Snurrans Fyrdag ute på Snurran med poängpromenad och lotteri!
Välkomna kl. 13.00. 
Fyrens dag över hela världen är i år den 18 augusti, men vi håller ju vår egen dag en vecka tidigare.
Bohus-Malmön 2013-07-28 
/Styrelsen
——-
Budget för verksamhetsåret 2014. 
Intäkter: Bidrag/sponsring                                                                                        2.000  kr
                 Medlemsavgifter, 150 á 100:-                                                                  15.000 
                Ränta sparkonto                                                                                          1.000
                                                                                                     ______________________ 
                                                                                                                 Summa     18.000 kr
Kostn.:    Investeringar                                                                                              5.000       
                Drift och underhåll                                                                                      7.000  
                Administration                                                                                             5.000
                Årsmöte och Fyrens Dag                                                                              2.000
                                                                                                       _____________________
                                                                                                                 Summa   19.000 kr
                                                                                                           Underskott –   1.000
                                                                                                              ____________________
                                                                                                                   Summa  18.000 kr
”Balansräkning”:          Ingående behållning                                            57.470 kr                                                                                                            Årets underskott                            –   1.000
                                                                                                 __________________
                                                         Utgående behållning                      56.471  kr
—-.———————————————————————————————–
Budget för verksamhetsåret 2012.
 
Intäkter: Bidrag/sponsring                                                                                        2.000  kr
                Medlemsavgifter, 130 á 100:-                                                                   13.000 
                Ränta sparkonto                                                                                        1.000
                                                                                                     ______________________
                                                                                                                 Summa     16.000 kr
Kostn.:    Investeringar                                                                                              5.000 kr
                Drift och underhåll                                                                                      6.000  
                Administration                                                                                            4.000
                Årsmöte och Fyrens Dag (”10-årsjub.”)                                                         6.000
                                                                                                       _____________________
                                                                                                                    Summa   21.000 kr
                                                                                                              Underskott –   5.000
                                                                                                              ____________________
                                                                                                                      Summa  16.000 kr
”Balansräkning”:                                        Ingående behållning                                   54.920                                                                                    Årets underskott                           –   5.000  
                                                                                __________________
                                                         Utgående behållning                  49.920  kr
 
————————————————————————————————–
Protokoll: Årsmöte 2012-07-22 Kl. 17.00  på Pensionatet
 
Närvarande 11 medlemmar
 
 1. Jan Brügge valdes till mötesordf./sekr. Justeringsman blev Ulf Selvin
 1. Kassören Terje Rehnström redogjorde för ekonomin och budget (bifogas)
 1. Verksamhetsberättelse (bifogas)
 1. Revisionsberättelse lästes upp av Bengt Carlsson
 1. Styrelsen beviljades ansvarsfrihet.
 1. Styrelsen omvaldes: Jan Brügge, Bengt Knape, Goggen Strömme och Terje Rehnström
 1. Revisorerna omvaldes: Bengt Carlsson och Bertil Pekkari
 1. Valberedningen omvaldes: Göte Odbratt och Anders Tener
 1. Beslöts att medlemsavgiften skall vara oförändrad 100:-. Ingen ständig medlemskap skall finnas.
 1. Beslöts att årsmötesdagen på söndag 17.00 är bra.
 1. Fyren behöver tvättas och målas. Kallelse till lämplig arbetsdag före Snurrans fyrdag kommer via mail.
 1. Förslaget om byggande av signalmast fann inget gillande hos mötet.
 1. Snurrans fyrdag 2012 kommer att firas som tidigare år med grill, lotteri och poängpromenad med tonerna från en dragspelare.
 1. 10-års jubileumet nästa år skall firas med  bl.a. föredragshållare på årsmötet mm.
 1. Fyren skall deltaga i Earth hour nästa år i slutet av mars 2013
 1.  Mötet avslutades
…………………………….. ………………………………
Jan Brügge                Ulf Selvin
………………………………………………………………………………
Verksamhetsberättelse för år 2011 – 2012
 
Det är nu populärt att låna nyckeln in till fyren. Många kommer med sina gäster för att visa den fina inredningen och njuta en stund av den speciella känslan av att sitta inne i en fyr.
Fyren har nu fått en bättre låsanordning. Nyckel finns att låna hos styrelsen.
Sedvanlig årligt underhåll utföres regelbundet såsom målning, rengörning och allmän tillsyn.
Vår ekonomi är god och redovisas separat.
Det är nu 274 personer i medlemsregistret. Av dessa har 186 email, vilket är det bästa, enklaste och billigaste sättet för styrelsen att ha kontakt med medlemmarna.
Styrelsen har sammanträtt regelbundet under året.
 
Den 12 augusti 2011 är det Snurrans Fyrdag ute på Snurran med poängpromenad och lotteri!
 
Välkomna kl. 13.00.
 
Fyrens dag över hela världen är den 19 augusti, men vi håller vår egen dag en vecka tidigare.
Bohus-Malmön 2012-07-22 
/Styrelsen
 
——————————————————————————————————————–
Bokslut för verksamhetsåret 2011.
 Resultaträkning:
 Intäkter:      Medlemsavgifter                          11.700:-   kr
                      Fyrens dag                                       1.749:-                                             
                      Sponsorbidrag                                 1.550:-
                      Ränta sparkonto                              1.277,92        
                      Summa                                          16.276,92 kr
                                                                 
Kostnader: 
                    Investeringar                                     1.454:-  kr
                    Underhåll                                           4.138:-
                   Årsmöte                                             1.760:-                    
                   Adminstration                                   3.404,66
                   Fyrens dag                                            133:-
                   Sponsring + minnesgåva                  5.200:-
                   Summa                                            16.089,66                                                             
                  Överskott                                             187,26
                  Summa                                            16.276,92 kr
                                
Balansräkning:
 Tillgångar:  Kassa                                             2.141:-    kr
                     Plusgiro                                       10.256,18
                     Sparkonto                                   42.523,63              
                     Summa                                       54.920,81  kr
 
Kapital:       Ingående behållning                   54.733,55 kr
                   Överskott                                          187,26                                          
  Utgående behållning1 januari 2012           54.920,81 kr
—————————————————————————————————
Årsmötesprotokoll 2011-07-24
32 medlemmar var närvarande på Pensionatet kl. 1700
 1. Mötet öppnades av Jan Brügge
 2. Kallelsen visade sig vara behörigt utlyst
 3. Valdes mötesordförande Jan Brügge och justerare Claes Brügge
 4. Ekonomisk rapport redogjordes av kassören Terje Rehnström, se bilaga 2
 5. Verksamhetsberättelsen lästes upp och godkändes, se bilaga 1
 6. Revisionsrapport lästes av Bertil Pekkari
 7. Ansvarsfrihet för styrelsen beviljades
 8. Budgeten för kommande året godkändes, se bilaga 3
 9. Styrelsen omvaldes Jan Brügge, Bengt Knape, Goggen Strömme och Terje Rehnström
 10. Revisorerna omvaldes Bengt Carlsson och Bertil Pekkari
 11. Valberedning omvaldes Göte Odbratt och Anders Tener
 12. Fråga om badtrappa ute på Snurran togs upp, men det visades sig att en trappa redan var på plats.
 13. Mötet avslutades varvid Terje Fredh höll ett bejublat föredrag som avslutades med kaffe och kaka.
Bilaga 1.
Verksamhetsberättelse för år 2010 – 2011
Under året har fyren inretts med hjälp av styrelsen och snickaren Peter Essle. De första att utnyttja fyrens inredning var Marianne och Hans Gustavsson med vänner. Då dracks det champagne. Sedan har många medlemmar utnyttjat Bohus-Malmöns kanske häftigaste utsikt – inne i fyren. Alla medlemmar kan nu låna nyckeln av styrelsen och överraska sina vänner med en upplevelse utöver det vanliga.
Fyren är försäkrad hos BSB. Vi har sommarvatten så att fyren kan hållas ren och fin. Målningsarbeten har utförts även i år.
Vi sponsrade ett fyrverkeri som sändes upp från fyren lördagen den 23 juli med anledning av Föreningen Bohus-Malmöns 50-årsjubileum. Detta för att göra fyren uppmärksam och få fler medlemmar och sponsorer. 
En ny fyrboj har satts ut då den förra blev demolerad av den hårda isen under vintern, isen var upp till 70 cm tjock. Bojen är flitigt använd av medlemmar som kommer seglande.
Fyren är införd på all världens olika sjökort som fasadbelyst fyrkur. Ext. står det på engelska sjökort.
Vi har idag inga riktiga ambitioner att få fyren att börja blinka, då myndigheterna kräver otroligt många kontroller som är svåra att uppfylla.
Vår ekonomi är mycket god och redovisas separat.
Det är nu 300 personer i medlemsregistret. Av dessa har 188 email, vilket är det bästa, enklaste och billigaste sättet för styrelsen att ha kontakt med medlemmarna.
Styrelsen har sammanträtt regelbundet under året.
Den 14 augusti 2011 är det Snurrans Fyrdag ute på Snurran med poängpromenad och lotteri!
Välkomna kl. 13.00. Maxi Mellbystrand sponsrar med korv till  vår grill.
Fyrens dag över hela världen är den 21 augusti, men vi håller vår egen dag en vecka tidigare.
Bohus-Malmön 2011-07-24  /Styrelsen
Snurrans Fyrförening                                                                
Bilaga 2 
Bokslut för verksamhetsåret 2010.
 Resultaträkning:
 Intäkter:             Medlemsavgifter                            9.300:-  kr
                            Fyrens dag                                        274:-
                            Sponsorbidrag                               1.300:-
                            Ränta sparkonto  (kont. 2011)            0
                                                             Summa        10.874:-  kr
                                                                      
Kostnader:          Investeringar                               22.363:-  kr
                            Underhåll                                       1.914:-
                           Årsmöte                                            358:-                   
                           Adminstration                              3.580:50                                                                          Summa         28.215,50
                                                            Underskott -17.341:50
                                                            Summa        10.874:-   kr
Bilaga 3
Budget för verksamhetsåret 2011.
Intäkter: Bidrag/sponsring                                         1.000  kr
                Medlemsavgifter, 100 á 100:-                     10.000                    
                                                                              ______________________
                                                               Summa     11.000 kr
Kostn.:   Belysning                                                   15.000 kr
                Drift och underhåll                                      7.000   
                Administration                                            4.000
                Årsmöte och Fyrens Dag                              5.000
                Sponsring, Föreningen Bohus-Malmön           5.000                                                                                                                              _____________________
                                                                  Summa   36.000 kr
                                                            Underskott – 25.000                                                                                                                                                ____________________
                                                                   Summa  11.000 kr
……………………………………………………………………………………………….
2010
Årsmötesprotokoll 2010-07-25
17 medlemmar var närvarande på BMBK:s klubbhus-veranda kl. 18.00
 1. Mötet öppnades av Jan Brügge
 2. Kallelsen visade sig vara behörigt utlyst
 3. Valdes mötesordförande Jan Brügge, sekreterare Terje Rehnström och justerare Stig Holmelin
  4.Ekonomisk rapport redogjordes av kassören Terje Rehnström
  5.Verksamhetsberättelsen lästes upp och godkändes
  6.Revisionsrapport lästes av Bengt Carlsson
  7.Ansvarsfrihet för styrelsen beviljades
 1. Budgeten för kommande året godkändes
  9.Styrelsen omvaldes Jan Brügge, Bengt Knape, Goggen Strömme och Terje Rehnström
  10.Revisorerna omvaldes Bengt Carlsson och Bertil Pekkari
  11.Valberedning omvaldes Göte Odbratt och Anders Tener
  12.Jan Wallman och Goggen Strömme fick var sin fyr för gott arbete med fasadbelysningen.
  13.Mötet avslutades kl. 18.13
Terje Rehnström Jan Brügge Stig Holmelin
————————————————
Verksamhetsberättelse 2010
Under året har fyrens Fasad-belysningen monterats med hjälp av frivilliga krafter, främst tackar vi Jan Wallman och Goggen Strömme för fin insats med många arbetstimmar.
Ett lås är nu monterat på dörren. Alla medlemmar kan låna nyckeln från styrelsemedlemmarna.
Sommarvatten finns nu ute vid Snurran och föreningen är en av 9 delägare i vattenkopplingen.
Vi har försäkrat fyren mot skadegörelse hos BSB-försäkringar i Kungshamn.
En snickare skulle börjat med inredningen av fyren, men han fick förhinder i sista stund och sedan kom den sällsynt kalla vintern och stoppade vidare arbete. Men inredningsarbetet är nu planerat att fortsätta hösten 2010.
Vår ekonomi är mycket god och redovisas separat.
Det är nu 268 personer i medlemsregistret. Av dessa har 162 email, vilket är det bästa, enklaste och billigaste sättet för styrelsen att ha kontakt med medlemmarna.
Styrelsen har sammanträtt regelbundet under året.
———————————————————————-
Snurrans fyrförening hade årsmöte söndagen den 26 juli 2009 på båtklubben klockan 18.00. Vi visade fyrfilmen som handlar om när vi satte fyren på plats med helikopter den 23 augusti 2003. Styrelsen blev omvald.
………………………………………………………………….
Årsmöte 2008-07-27 på BMBK:s klubblokal, Grönvik, Bohus-Malmön 
Protokoll
Närvarande 23 medlemmar 
1.         Mötet öppnades av ordföranden Jan Brügge 
2.         Mötesordförande blev Jan Brügge 
3.         Mötesjusterare blev Bengt Henningsson 
4.         Mötessekreterare blev Kerstin Brügge 
5.         Kassören Terje Rehnström redovisade det ekonomiska. Budgeten för kommande år fastställdes. Bifogas bokslutet och budgeten. 
6.         Verksamhetsberättelsen godkändes. Bifogas. 
7.          Bengt Carlsson läste upp revisionsrapporten. 
8.         Styrelsen beviljades ansvarsfrihet. 
9.         Styrelsen omvaldes. Jan Brügge, Bengt Knape, Goggen Strömme och Terje Rehnström 
10.     Revisorerna omvaldes. Bengt Carlsson och Bertil Pekkari 
11.     Valberedningen omvaldes. Göte Odbratt och Anders Tener. 
12.      Gösta Hansson från Smögen berättade om Evert Taubes resor och besök i Sotenäs. Anders Netshagen sjöng ett par Evert Taubevisor. 
13.      Gösta Hansson och Anders Netshagen tackades med varsin fyrtröja. 
14.     Lenas bageri bjöd på kaffebröd. 
15.     Mötet avslutade med att önska välkommen till Fyrens dag den 17 augusti ute på Snurran kl. 13.00                                            
Kerstin Brügge/Sekreterare     Jan Brügge/Ordförande           Bengt Henningsson/Justerare
————————————————————————————————————————————————————————
Verksamhetsberättelse för år 2007 – 2008 
Det sista året har vi arbetat med fasadbelysningen. Vi har dock inte kommit fram till en slutgiltig lösning. Vår arkitekt Björn Sahlén har besökt fyren flera gånger och försöker nu med sina kontakter i den Göteborgska innovationsvärlden få fram en bra lösning som är så vacker och underhållsfri som möjligt. Den vanliga tillsynen med fast ljus har skett efter årstiderna. I julas ljusdekorerarde vi fyren som vanligt.  Att vi skall få en fyrlykta att börja blinka inne i fyren ligger i framtidsplanen. Flera krafter är intresserade och kommer förhoppningsvis att engagera sig i detta projekt. Vi letar fortfarande efter en gästbok från en hugad sponsor. Det hade varit trevligt att i en dylik kunna notera händelser och besök. Just nu är det belysningen som ligger högst på agendan men tanken på en nobiskällare finns också kvar. Om en händig snickare anmäler sig så har föreningen resurser att köpa in material till inredning. Vi har under året underhållit fyren med fläckmålning och rengörning. Vi hoppas att det är ungdomligt oförstånd som gjort att vår bräda över klyftan försvann och att fyren blivit rispad och ritad runt dörren. 
Den 17 augusti 2007 är det Fyrens Dag över hela världen – så även på Snurran. Välkomna kl. 13.00. Medtag egen Picknick. 
Sjöfartsverket i Sverige vill ju inte längre ha kvar sina fyrar. De vill gärna att andra sköter dem – och det gör ju vi med vår fyr. 
Bohus-Malmön 2008-07-27  /Styrelsen
————————————————-
Bokslut för verksamhetsåret 2007.                             
Resultaträkning:                             
Intäkter:     
Medlemsavgifter                         16.000 kr                                                            
Sponsorbidrag                               5.100                                                             
Fyrens dag etc                                1.006                                                                                                              
Summa                                          22.106 kr                                                                                                                                                                
Kostnader: 
Investeringar                                    647  kr                                                            
Underhåll                                               0                                                            
Medl.avg. Svenska Fyrsällsk             0                                                               
Tröjor till medl. o sponsorer      1.800                                                            
Årsmöte + Fyrens dag                 1.772                                                            
Minnesgåva Stig Holmberg            200                                                            
Adminstration                                2.589                                                                                              
Summa                                          7.008 kr                                                                                                                   
Överskott                                   15.098                                                                                                                                         
                                                     22.106 kr                              
Balansräkning:                             
Tillgångar:  Kassa                    2.875,50 kr                                                            
Postgiro                                     54.057,62                                                                                                                     
Summa                                       56.933,12 kr                             
Kapital:      
Ingående behållning                 41.835,12 kr                                                           
Överskott                                   15.098.00                                                                                                 
Utgående behålln.                     56.933,12 kr
————————————————————————————————————————————————
Budget för verksamhetsåret 2008. 
Intäkter: Bidrag/sponsring                                  3.000 kr
                Medlemsavgifter, 150 á 100:-            15.000                    
                                                  Summa   18.000 kr
                                                                                                          
Kostn.:    Reserveras för investeringar                   35.000 kr
                Drift och underhåll                         6.000   
                Administration                              3.000
                Årsmöte och Fyrens Dag                   3.000
                                                Summa    47.000
                                             Underskott -29.000
                                                   Summa 18.000 kr
  
”Balansräkning”:        Ingående behållning             56.933 kr                                
           Årets underskott                           – 29.000  kr
                                               __________________
               Utgående behållning                      27.933  kr
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
 
Protokoll fört vid styrelsemöte på Snurran den 22 maj 2008.
 
1.       Närvarande: Jan Brügge, Bengt Knape, Goggen Strömme och Terje Rehnström
2.       Terje redogjorde för det ekonomiska. 57´finns nu på kontot. Beslutades att Terje får överföra pengar till ett konto som ger ränta.
3.       Styrelsen tackar dem som arbetat med spången ut till Snurran. Framförallt Goggen  Strömme och Claes Brügge samt även undertecknad.  Kommunen har betalt materialet som investering i badplatser.
4.       Vi skall göra ett utskick om fyren även i år . Beslutades att Janne skriver ett förslag som vi sedan trycker upp på egna skrivare. De som inte bor på ön får frankerat kuvert, övriga ett löst papper. De med email får sitt via denna. Detta skall vara klart till den 10 juni.
5.       Årsmötet sker den 14 juli på BMBK. Gösta Hansson skall tillfrågas om han vill berätta om Evert Taube.
6.       Visning av budgetpapper mm sker på årsmötet via en data-projektor.
7.       Fyrens dag sker 17 augusti med sedvanlig piknic och spontan musik med poängpromenad.
8.       Fyrens fasadbelysning diskuterades ingående. Beslutades att det nuvarande förslaget med lysrör blir alltför komplicerat, vi förordar istället ett system med enkla lampor, ev. led eller liknande. En eller ett par små lampor kanske också kan sättas i skorstenen. Beslutades att åter kontakta vår chefsarkitekt Björn Sahlén i denna fråga.
9.       Beslutades att fyren skall målas igen. Även räcket skall målas vitt. Bengt undersöker vilken färg som är lämplig. Vid ett bra tillfälle i sommar kallar vi samman målarteamet. Börje, Anders, Terje, m.fl.
10.   Ett lås skall monteras på lämpligaste sättet av innovatörerna Bengt och Goggen.
11.   Budget för kommande år fastställdes och redovisas på årsmötet.
  
Vid protokollet:
Jan Brügge
 
————————————————————————————————————–
2007 Söndagen den 19 augusti kl. 1300          FYRENS DAG         
Vi hade 32 besökare och firade fyren med piknik och poängpromenad i sol och en kraftig sydvästan.
——————————————————————————————– 
SNURRANS FYRFÖRENING PÅ BOHUS-MALMÖN
Årsmöte 2007-07-22 på BMBK:s klubblokal, Grönvik, Bohus-Malmön
Protokoll
 1. Mötet öppnades av Goggen Strömme i ordinarie ordförandes frånvaro.
 2. Mötesordförande blev Goggen Strömme
 3. Mötessekreterare blev Kerstin Brügge
 4. Goggen Strömme redovisade det ekonomiska i den ordinarie kassörens frånvaro.Budgeten för kommande år fastställdes.
 5. Verksamhetsrapport redogjordes skriftligen av styrelsen. se nedan.
 6. Bengt Carlsson redogjorde för revisionsrapporten.
 7. Styrelsen beviljades ansvarsfrihet.
 8. Styrelsen omvaldes. Jan Brügge, Bengt Knape, George Strömme, Terje Rehnström.
 9. Revisorerna omvaldes, Bengt Karlsson och Bertil Pekkari.
 10. Valberedningen omvaldes Anders Tener och Göte Odbratt
 11. Hummerforskaren Hans Hallbäck höll ett föredrag ” En undervattensresa från Sverige till Danmark
 12. Mötet avslutades och de 30 närvarande önskades välkomna nästa år.
………………………………………………………………………………………………………………………..
Verksamhetsberättelse för år 2006 – 2007
Det har varit ett mellanår i vår verksamhet med fyren. Den vanliga tillsynen med ljus har dock skett efter årstiderna. Till jul var fyren extra ljusdekorerad. Det är fortfarande bara en förlängningssladd med 220 volt in till fyren. Med en tidsklocka så regleras ljuset för att hålla kostnaden nere.
Färjeföraren Mikael Andersson, elektriker med egen firma, har nu lovat att göra en permanent installering av 220 volt. När det är gjort så skall vi gå vidare med riktig fasadbelysning och fyrlampa med skymningsreläer.
En gästbok hade varit fint att ha. Kanske något för en sponsor!!
Tanken på en nobiskällare finns kvar. Vi behöver måla fyren färdigt samt bättra på en del skavanker.
När det mesta är klart så kan vi gå vidare med att installera ett blinkande sken. Helst med en egen karaktär och med sektorer i vitt, rött och grönt.
Den som känner sig manad att göra en insats är hjärtligt välkommen att höra av sig till styrelsen. Vi planerar en eller ett par arbetsdagar nu i juli och i augusti.
Den 26 augusti 2007 är det Fyrens Dag över hela världen – så även på Snurran. Välkomna på picknick kl. 13.00
Sjöfartsverket i Sverige vill ju inte längre ha kvar sina fyrar, men de vill gärna att andra sköter dem – och det gör ju vi.
/Styrelsen
Kom ihåg att fyrbojen vid Snurran är till för våra gäster. Blir de som ligger i bojen medlemmar för 100:- så är det sedan gratis att ligga där.
 Pg.: 23 86 82-9 / Snurrans fyr. www.snurran.com
————————————————————————————— 
Stadgar – antagna 2004-06-23
 1. Föreningens namn: Snurrans fyrförening på Bohus-Malmön 
 2. Föreningens säte: Bohus-Malmön.
 3. Föreningens ändamål
 4. att överta fyren av Bengt Knape och Jan Brügge till ett pris motsvarande vad fyren tills nu kostat samt att äga, underhålla och bevara samt utveckla fyren på Snurran, Bohus-Malmön som kom på plats 2003-08-
 5. att underhålla och sköta inlånad materiell för fyrens verksamhet samt verka för att fyren blir en riktig fyr med sektorer.
 6. Styrelsen skall verka för att fyren blir en symbol för ön och att fyren i framtiden kan fortsätta lysa över Bohus-Malmön.
 7. Styrelsen skall verka för att fyren underhålls och marknadsförs som en positiv symbol för Malmöns framtid. Om föreningen får in medel som överstiger vad som behövs för fyren så skall styrelsen verka för att bygga en vadbock enligt gammal modell samt sätta upp äldre sjömärken och liknande på Snurran. Det hela skall dock vara som symboler för framtiden och verka för en positiv syn på utveckling med hjälp av modern teknik.
 8. Medlem kan den bli som är positiv till fyren
 9. Företag kan bli medlem med ett engångsbelopp samt sedan en årlig avgift.
 10. Privatpersoner och Föreningar kan bli medlemmar.
 11. Ständigt medlem kan privat person bli. Styrelsen beslutar.
 12. Aktiva medlemmar har rösträtt och är valbara till styrelsen. 
 13. Medlem som motarbetar fyrens underhåll och fortsatt utveckling på Bohus-Malmön kan uteslutas som medlem.
 14. Årsmötet som sker under sommarhalvåret fastställer medlemsavgiften.
 15. Extra möte kan hållas om fler än 20 medlemmar så önskar.
 16. Räkenskapsåret är kalenderåret.
 17. Styrelsen är beslutande organ. Årsmötet väljer styrelse och utser två revisorer.
 18. Samtliga medlemmar har rösträtt på årsmötet.
 19. Styrelsen består av 5 ledamöter och utser inom sig befattningshavare.
 20. Ändring av stadgarna kan ske på årsmötet med majoritetsbeslut.
 21. Om föreningen upplöses skall hembygdsföreningen på Bohus-Malmön erbjudas att överta fyren om ingen annan intresserad är villig att ta hand om den. Ev. tillgångar utöver fyren skall i första hand tillfalla den som tar hand om fyren, i andra hand hembygdsföreningen på Bohus-Malmön.