web analytics

Stadgar

Stadgar

Stadgar – antagna 2004-06-23

 1. Stadgar – antagna 2004-06-23

   

  1. Föreningens namn: Snurrans fyrförening på Bohus-Malmön

   

  1. Föreningens säte: Bohus-Malmön.

   

  1. Föreningens ändamål

  a. att överta fyren av Bengt Knape och Jan Brügge till ett pris motsvarande vad fyren tills nu kostat samt att äga, underhålla och bevara samt utveckla fyren på Snurran, Bohus-Malmön som kom på plats 2003-08-23.

  b. att underhålla och sköta inlånad materiell för fyrens verksamhet samt verka för att fyren blir en riktig fyr med sektorer.

   

  1. Styrelsen skall verka för att fyren blir en symbol för ön och att fyren i framtiden kan fortsätta lysa över Bohus-Malmön.

   

  1. Styrelsen skall verka för att fyren underhålls och marknadsförs som en positiv symbol för Malmöns framtid. Om föreningen får in medel som överstiger vad som behövs för fyren så skall styrelsen verka för att bygga en vadbock enligt gammal modell samt sätta upp äldre sjömärken och liknande på Snurran. Det hela skall dock vara som symboler för framtiden och verka för en positiv syn på utveckling med hjälp av modern teknik.

   

  1. Medlem kan den bli som är positiv till fyren.

  Företag kan bli medlem med ett engångsbelopp samt sedan en årlig avgift.

  Privatpersoner och Föreningar kan bli medlemmar.

  Ständig medlem kan privat person bli. Styrelsen beslutar.

  Aktiva medlemmar har rösträtt och är valbara till styrelsen.

   

  1. Medlem som motarbetar fyrens underhåll och fortsatt utveckling på Bohus-Malmön kan uteslutas som medlem.

   

  1. Årsmötet som sker under sommarhalvåret fastställer medlemsavgiften.

   

  1. Extra möte kan hållas om fler än 20 medlemmar så önskar.

   

  1. Räkenskapsåret är kalenderåret.

   

  1. Styrelsen är beslutande organ. Årsmötet väljer styrelse och utser två revisorer.

   

  1. Samtliga medlemmar har rösträtt på årsmötet.

   

  1. Styrelsen består av 5 ledamöter och utser inom sig befattningshavare.

   

  1. Ändring av stadgarna kan ske på årsmötet med majoritetsbeslut.

   

  1. Om föreningen upplöses skall hembygdföreningen på Bohus-Malmön erbjudas att överta fyren om ingen annan intresserad är villig att ta hand om den. Ev. tillgångar utöver fyren skall i första hand tillfalla den som tar hand om fyren, i andra hand hembygdsföreningen på Bohus-Malmön.